Монгол Улсад дулаан хангамжийн үйлчилгээг сайжруулахд зориулан Дэлхийн Банк 53 сая ам.долларын санхүүжилтийг баталлаа

 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл ба Тогтвортой Амьжиргаа – III Төслийн нэмэлт санхүүжилтэд зориулан Дэлхийн Банкны Гүйцэтгэх…

Хаалга тогшиж буй шинэ хямрал

Зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээс хойш буюу сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монголын эдийн засагт гурван том хүндрэл үүссэн гэж тайлбарладаг. Хямралын шалтгааныг…