Өрхийн сарын дундаж орлого 929.4 мянган төгрөг болж өсчээ

126