ХҮНИЙ НУТАГТ ХАР, БОР БООЛЫН АЖИЛ ХИЙЖ БАЙГАА МОНГОЛЧУУДЫН БОДИТ ҮНЭН

333