Бумбын тахилга үйлдвээс үгүйрэл хоосролын гэмийг арилгаж, буян арвиждаг

41