Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 8013 га газрыг өмчлүүлнэ

145