Уул уурхайн сөрөг нөлөөнд их өртөж байгаа нь ашгаа хүртэх ёстой

336