Монголын эдийн засгийн өсөлтийг 2021 онд 7,2 хувь байхаар төсөөлжээ

291